מילון חזותי

דף זה כולל הצגה חזותית של מרכיבים גרפיים נפוצים המופיעים ב־KDE ובסביבות גרפיות אחרות, עם תרגום של שמם לעברית. זאת, במטרה לאחד את המינוח המשמש את התרגום לעברית של KDE, כך שבעת תיאור של מרכיב גרפי מסויים, ייעשה שימוש במונח הנכון.

Button
כפתור
Check Boxes
תיבות סימון
Combo Box
תיבה משולבת
Dialog Box
תיבת דו־שיח
Drop Down Box

תיבת רשימה נפתחת
 
List Box
תיבת רשימה
Menu
תפריט
Menu Bar
שורת תפריטים
Radio Buttons
כפתורי בחירה
Scroll Bar
פס גלילה
Slider
מחוון
Spin Box
תיבת טווח
Status Bar
שורת מצב
Tab
כרטיסיה
Text Box
תיבת טקסט
Title Bar
שורת כותרת
Toolbar
סרגל כלים